supersparents warm

ความอบอุ่นในครอบครัวปัจจัยหลักในการเติบโตของลูกน้อย

ครอบครัวสถานที่ๆ รวบรวมบุคคลที่สืบทอดเชื้อสาย และอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง นั่นเองจึงเรียกว่าสถาบันครอบครัว หากเราย้อนมองดูแล้วในสมัยเด็กนั้นที่พึ่งเดียวของเด็กก็คือครอบครัวที่คอยค้ำจุน จึงอาจจะมองว่าเด็กจะเป็นอย่างไรให้ดูที่พื้นฐานของครอบครัว เพราะเด็กนั้น