supersparents teach

ความสำคัญของการดูแลปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก

การอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ในช่วงแรก (ปฐมวัย) ต่างก็มีจุดหมาย คือการเห็นเด็กที่เราดูแลนั้นเติบโตมามีอนาคตที่รุ่งเรือง, ,มีความสุขในการดำรงชีวิต และประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้หากเรามองดูแล้วมีหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และอนาคตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการ อบรม , เชื้อชาติ , วัฒนะธรรมศาสนา , แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพแวดล้อม และพื้นฐานการเลี้ยงนั่นเอง