superparent mom

ประสบการณ์การเลี้ยงเด็กในช่วงแรกเกิดของดิฉัน

คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นเมื่อถึงช่วงวัยที่เหมาะสมแล้ว การสืบทอดทายาทถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะว่าการที่เรามีลูกนั้นเปรียบเสมือนเป็นการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะในยามที่เราแก่ตัวลงนั้นลูกของเราจะเป็นหลักให้เราในยามที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นเอง แต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นเราก็ต้องผ่านการเลี้ยงดุ และปลูกฝัง เพื่อให้เด็กที่เราเลี้ยงนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั้นจะสามมารถพึ่งพิงได้ เป็นคนดี ดังคำที่ว่า เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านั่นเอง

ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนก็ต้องผ่านช่วงแรกนั่นก็คือช่วงวัยแรกเกิดซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เด็กต้องการความเอาใจใส่อย่างมาก เพราะเด็กในวัยนี้จะมีการเติบโตที่รวดเร็วทั้งร่ายกาย และจิตใจ ผู้ปกครองอย่างเรานั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด ศึกษาในเรื่องต่างๆ อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การให้นมอย่างไรให้ถูกวิธี , การอุ้ม ,การเล่นด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกของดิฉันนั้น มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนคลอด จึงสามารถรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างทันท่วงที

เมื่อน้อยลูกขอดิฉันพ้นช่วง 6 เดือนไปแล้ว ดิฉันก็ได้เริมให้ทานอาหารอย่างอ่อน สลับกับการกินนม เริ่มมีการตอบสนองกับลูกน้อย การสื่อสารทางอารมณ์เริ่มดีขึ้น มีการร้องเรียกเล่นด้วยกัน ถือว่าช่วงนี้ฉันได้บันทึกกิจกรรมทุกอย่างไว้ แต่ดิฉันมีความเชื่อว่าหากเลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปจะไม่ดี ดังนั้นจึงมีการปล่อยลูกบ้างไม่ตามติดจนมากเกินไป จากการสังเกต อาการป่วยมีน้อยกว่าเด็กคนอื่น อารมณ์ และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในเชิงบวก จากประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 1 ปี เป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดของดิฉัน แต่ก็ภูมิใจที่ได้เลี้ยงเขาขึ้นมา