supersparents warm

ความอบอุ่นในครอบครัวปัจจัยหลักในการเติบโตของลูกน้อย

ครอบครัวสถานที่ๆ รวบรวมบุคคลที่สืบทอดเชื้อสาย และอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง นั่นเองจึงเรียกว่าสถาบันครอบครัว หากเราย้อนมองดูแล้วในสมัยเด็กนั้นที่พึ่งเดียวของเด็กก็คือครอบครัวที่คอยค้ำจุน จึงอาจจะมองว่าเด็กจะเป็นอย่างไรให้ดูที่พื้นฐานของครอบครัว เพราะเด็กนั้น ต้องการความรับความอบอุ่น และการเอาใจใส่ของครอบครัว พร้อมกับได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีทั้งจากในครอบครัว และโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้นเราจะมาดูถึงภาวะปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เด็กในวันนี้เป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต

เลี้ยงดูอย่างไรเพื่อให้เด็กมีคุณภาพ

-การสร้างความรัก และความผูกพันในครอบครัว นับเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลลูกน้อย ผู้ปกครองจะต้องสร้างความสนิทสนมผูกพันให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยแรกเกิด ต้องเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน และทะนุถนอม พยามเอาใจใส่ในกิจกรรมต่างๆ ต่างๆ อย่ามองข้ามเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ สิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จะเป็นบันไดก้าวแรกในการอบรมในวัยเด็กอย่างได้ผล

-การให้รางวัลในเชิงบวก ในการวิจัยวิธีนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมที่ปรารถนา ผู้ปกครองควรมอบรางวัลให้แก่เด็ก อาทิ เช่น คำชมเชย ความรัก การสัมผัสอย่างอ่อนยอน วิธีนี้จะทำให้เด็กนั้นกลายเป็นคนที่อ่อนโยน

-การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบตัวเด็ก ผู้ปกครองควรจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตัวเด็ก เช่นการร่วมเล่นเกมส์กับเด็กเพื่อให้เด็กนั้นสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์ กฎกติกา และการรู้ผลการแพ้ชนะ การอ่านหนังสือร่วมกันก็เป็นการฝึกให้เด็กรักการอ่าน

-เปิดโอกาสให้เด็กโต้ตอบ พยามเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้สึกต่อผู้ปกครองเราจะได้ทราบว่าเด็กนั้นชอบอะไร และไม่ชอบอะไร และเมื่อเรารับฟังเด็กแล้วจะสามารถต่อยอดในการอบรมสั่งสอนได้ว่าสิ่งที่เค้าคิดหรือแสดงออกนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลในอนาคตได้