supersparents teach

ความสำคัญของการดูแลปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก

การอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ในช่วงแรก (ปฐมวัย) ต่างก็มีจุดหมาย คือการเห็นเด็กที่เราดูแลนั้นเติบโตมามีอนาคตที่รุ่งเรือง, ,มีความสุขในการดำรงชีวิต และประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้หากเรามองดูแล้วมีหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และอนาคตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการ อบรม , เชื้อชาติ , วัฒนะธรรมศาสนา , แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพแวดล้อม และพื้นฐานการเลี้ยงนั่นเอง

อนาคตที่ดีเริ่มได้จากการอบรมแต่เด็ก

-เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และเขาจะสืบทอดสิ่งต่างๆ จากผู้ที่เลี้ยงดูเขา

-เพราะเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราที่เกิดขึ้นจากความรักนั่นเองเขาจึงสมควรได้รับการดูแลเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญของบ้าน

-เพราะเด็กเป็นกระบอกเสียงของเยาชนจึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม ที่ผู้ใหญ่อาจจะมองข้ามหรือมองเป็นปัญหาเล็กๆ

-เพราะเด็กนั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต เพราะเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะเป็นคนกำหนดรูปแบบสังคมในอนาคต

-เราสามารถสังเกตเด็กได้เพราะเด็กเป็นช่วงวัยที่มีจิตใจบริสุทธิ์ เราจึงสามารถสังเกตได้ว่าสภาพแวดล้อมแบบไดพัฒนาเด็กให้เป็นแบบไหน

เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในประเทศ เพราะเป็นทั้ง ความหวัง ปละเป็นอนาคตของบครอบครัวที่มีผลต่อการพัฒนา ชุมชน และประเทศชาติ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในชีวิตก็คือ การให้ความรัก ความเข้าใจ และการเอาใจใส่ ความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ที่ให้การดูแลอบรมสั่งสอนจึงมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของเด็กในวัยนี้ เพื่อให้เด็กนั้นมีความพร้อมทั้งกาย และใจในการเติบโตเป็นอนาคตของชาติ