supersparents warm

ความอบอุ่นในครอบครัวปัจจัยหลักในการเติบโตของลูกน้อย

ครอบครัวสถานที่ๆ รวบรวมบุคคลที่สืบทอดเชื้อสาย และอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง นั่นเองจึงเรียกว่าสถาบันครอบครัว หากเราย้อนมองดูแล้วในสมัยเด็กนั้นที่พึ่งเดียวของเด็กก็คือครอบครัวที่คอยค้ำจุน จึงอาจจะมองว่าเด็กจะเป็นอย่างไรให้ดูที่พื้นฐานของครอบครัว เพราะเด็กนั้น ต้องการความรับความอบอุ่น และการเอาใจใส่ของครอบครัว พร้อมกับได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีทั้งจากในครอบครัว และโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้นเราจะมาดูถึงภาวะปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เด็กในวันนี้เป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต เลี้ยงดูอย่างไรเพื่อให้เด็กมีคุณภาพ -การสร้างความรัก และความผูกพันในครอบครัว นับเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลลูกน้อย ผู้ปกครองจะต้องสร้างความสนิทสนมผูกพันให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยแรกเกิด ต้องเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน และทะนุถนอม พยามเอาใจใส่ในกิจกรรมต่างๆ ต่างๆ อย่ามองข้ามเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ สิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จะเป็นบันไดก้าวแรกในการอบรมในวัยเด็กอย่างได้ผล -การให้รางวัลในเชิงบวก ในการวิจัยวิธีนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมที่ปรารถนา ผู้ปกครองควรมอบรางวัลให้แก่เด็ก อาทิ เช่น คำชมเชย ความรัก การสัมผัสอย่างอ่อนยอน วิธีนี้จะทำให้เด็กนั้นกลายเป็นคนที่อ่อนโยน -การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบตัวเด็ก ผู้ปกครองควรจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตัวเด็ก เช่นการร่วมเล่นเกมส์กับเด็กเพื่อให้เด็กนั้นสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์ กฎกติกา และการรู้ผลการแพ้ชนะ การอ่านหนังสือร่วมกันก็เป็นการฝึกให้เด็กรักการอ่าน -เปิดโอกาสให้เด็กโต้ตอบ พยามเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้สึกต่อผู้ปกครองเราจะได้ทราบว่าเด็กนั้นชอบอะไร และไม่ชอบอะไร และเมื่อเรารับฟังเด็กแล้วจะสามารถต่อยอดในการอบรมสั่งสอนได้ว่าสิ่งที่เค้าคิดหรือแสดงออกนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลในอนาคตได้

supersparents teach

ความสำคัญของการดูแลปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก

การอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ในช่วงแรก (ปฐมวัย) ต่างก็มีจุดหมาย คือการเห็นเด็กที่เราดูแลนั้นเติบโตมามีอนาคตที่รุ่งเรือง, ,มีความสุขในการดำรงชีวิต และประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้หากเรามองดูแล้วมีหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และอนาคตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการ อบรม , เชื้อชาติ , วัฒนะธรรมศาสนา , แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพแวดล้อม และพื้นฐานการเลี้ยงนั่นเอง อนาคตที่ดีเริ่มได้จากการอบรมแต่เด็ก -เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และเขาจะสืบทอดสิ่งต่างๆ จากผู้ที่เลี้ยงดูเขา -เพราะเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราที่เกิดขึ้นจากความรักนั่นเองเขาจึงสมควรได้รับการดูแลเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญของบ้าน -เพราะเด็กเป็นกระบอกเสียงของเยาชนจึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม ที่ผู้ใหญ่อาจจะมองข้ามหรือมองเป็นปัญหาเล็กๆ -เพราะเด็กนั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต เพราะเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะเป็นคนกำหนดรูปแบบสังคมในอนาคต -เราสามารถสังเกตเด็กได้เพราะเด็กเป็นช่วงวัยที่มีจิตใจบริสุทธิ์ เราจึงสามารถสังเกตได้ว่าสภาพแวดล้อมแบบไดพัฒนาเด็กให้เป็นแบบไหน เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในประเทศ เพราะเป็นทั้ง ความหวัง ปละเป็นอนาคตของบครอบครัวที่มีผลต่อการพัฒนา ชุมชน และประเทศชาติ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในชีวิตก็คือ การให้ความรัก ความเข้าใจ และการเอาใจใส่ ความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ที่ให้การดูแลอบรมสั่งสอนจึงมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของเด็กในวัยนี้ เพื่อให้เด็กนั้นมีความพร้อมทั้งกาย และใจในการเติบโตเป็นอนาคตของชาติ