supersparents warm

ความอบอุ่นในครอบครัวปัจจัยหลักในการเติบโตของลูกน้อย

ครอบครัวสถานที่ๆ รวบรวมบุคคลที่สืบทอดเชื้อสาย และอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง นั่นเองจึงเรียกว่าสถาบันครอบครัว หากเราย้อนมองดูแล้วในสมัยเด็กนั้นที่พึ่งเดียวของเด็กก็คือครอบครัวที่คอยค้ำจุน จึงอาจจะมองว่าเด็กจะเป็นอย่างไรให้ดูที่พื้นฐานของครอบครัว เพราะเด็กนั้น ต้องการความรับความอบอุ่น และการเอาใจใส่ของครอบครัว พร้อมกับได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีทั้งจากในครอบครัว และโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้นเราจะมาดูถึงภาวะปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เด็กในวันนี้เป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต เลี้ยงดูอย่างไรเพื่อให้เด็กมีคุณภาพ -การสร้างความรัก และความผูกพันในครอบครัว นับเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลลูกน้อย ผู้ปกครองจะต้องสร้างความสนิทสนมผูกพันให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยแรกเกิด ต้องเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน และทะนุถนอม พยามเอาใจใส่ในกิจกรรมต่างๆ

Read More
supersparents teach

ความสำคัญของการดูแลปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก

การอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ในช่วงแรก (ปฐมวัย) ต่างก็มีจุดหมาย คือการเห็นเด็กที่เราดูแลนั้นเติบโตมามีอนาคตที่รุ่งเรือง, ,มีความสุขในการดำรงชีวิต และประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้หากเรามองดูแล้วมีหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และอนาคตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการ อบรม , เชื้อชาติ , วัฒนะธรรมศาสนา , แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพแวดล้อม และพื้นฐานการเลี้ยงนั่นเอง อนาคตที่ดีเริ่มได้จากการอบรมแต่เด็ก -เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และเขาจะสืบทอดสิ่งต่างๆ จากผู้ที่เลี้ยงดูเขา -เพราะเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราที่เกิดขึ้นจากความรักนั่นเองเขาจึงสมควรได้รับการดูแลเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญของบ้าน -เพราะเด็กเป็นกระบอกเสียงของเยาชนจึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม ที่ผู้ใหญ่อาจจะมองข้ามหรือมองเป็นปัญหาเล็กๆ

Read More